Aktivita čiastkových výbojov pri zvýšených teplotách prostredia

Karol Marton, Juraj Kurimsky, Jozef Balogh, Marek Boga

Abstract


Abstrakt
Príspevok je venovaný problematike pôsobenia teploty v kombinovanom izolačnom systéme na vznik čiastkových výbojov v defektných miestach
izolácie v rozsahu teplôt od 268 K do 360 K, pri súčasnom pôsobení striedavého elektrického poľa. Experimenty boli realizované ma modeli
napäťovom a prúdovom, generujúcom čiastkové výboje, pričom defektné miesto – dutina – bola vytvorená iskriskom o presne definovaných
geometrických rozmeroch, v hermeticky uzavretom prostredí. Bol vypracovaný softvér, na základe ktorého boli vyhodnotené sledované
výpovedeschopné veličiny čiastkových výbojov. V závere je vyhodnotená výbojová činnosť aj z hľadiska tlakových pomerov v modelovej dutinke.
Abstract
In this paper the influence of insulation's temperature on discharge activity in insulation's defective location is analyzed (cavity, electric tree etc.)
with the help of models containing passive elements (R-L-C). In the first part of the paper the possible influence of thermal energy on model's
elements and on defective location is shown from technical point of view, as well as the respecting of reduced Paschen's law in gaseous
environment of defective location. A hypothesis is uttered in discharge processes development in discontinuous cavity with defined dimensions. In
the second part defective locations in composite – laminated insulations of electric machines are analyzed, which results the proposal of creation a
3-dimmensional model of partial discharge in insulation system..

Full Text: PDF