Sledovanie zmien popisných charakteristík ZnO varistorov

Bystrík Dolník, Lukáš Kruželák

Abstract


Varistor na báze ZnO sa používa ako nelineárny komponent do obmedzovačov prepätia. Obmedovač prepätia reprezentuje dôležitý prvok v elektrických sieťach, pretože zabezpečuje ochranu elektrických zariadení pred účinkami prepätí.Článok pojednáva o metóde urýchleného starnutia pomocou impulzných elektrických a prúdových polí aplikované na komerčne vyrábané varistory na báze ZnO. Boli použité impulzy prúdu s tvarom 8/20. Experimentálne merania na ZnO varistoroch poukázali na tú skutočnosť, že impulzy prúdu degradujú volt-ampérovú charakteristiku varistora. Bolo tiež dokázané, že koeficient nelinearity α sa vplyvom impulzov prúdu zmenšil. Impulzy prúdu možno použiť ako fyzikálny faktor na urýchlenie starnutia ZnO varistorov.

Full Text: PDF