Skúmanie frekvenčných závislostí povrchového odporu

Roman Cimbala, Lukáš Kruželák, Martin Kolek

Abstract


V úvode sa táto publikácia zaoberá všeobecnými poznatkami o povrchovom odpore a povrchovom mernom odpore. V ďalšej časti je navrhnutý experiment na meranie frekvenčnej závislosti povrchovej rezistencie celulózového kancelárskeho papiera. Pri meraní boli zvolené rôzne meracie napätia a široký frekvenčný rozsah, súčasne bol použitý sériový a paralelný model na meranie povrchovej rezistencie. V závere publikácie sú vyhodnotené frekvenčné závislosti povrchového odporu.


Full Text: PDF