Meranie zvodových prúdov na modeli tanierového izolátora

Iraida Kolcunová, Bystrík Dolník, Jaroslav Briančin, Martin Fabián

Abstract


Izolátor reprezentuje dôležitý prvok prenosovej sústavy, ktorý elektricky oddeľuje a mechanický spája dva body s rôznym potenciálom. Článok pojednáva o meraní povrchového zvodového prúdu na modeli tanierového izolátora za súčasného simulovania znečistenia povrchu použitím vodivej elektrolytickej vrstvy s rôznou vodivosťou. Experimentálne merania na fyzikálnom modeli poukázali na tú skutočnosť, že najviac vhodná frekvencia testovacieho napätia sínusového tvaru je 10 kHz. Bolo tiež dokázané, že s narastajúcim stupňom znečistenia narastá aj povrchový zvodový prúd na vlkom povrchu. Monitorovanie unikajúceho prúdu pozdĺž povrchu vonkajšej izolácie možno použiť ako indikátor znečistenia vonkajšej izolácie.


Full Text: PDF