Analýza rozloženia teploty vo vn cievkach točivého stroja

Michal Kosterec, Juraj Kurimský, Roman Cimbala, Michal Špes

Abstract


Abstrakt. Príspevok sa zaoberá rozložením teploty vo vn vinutí a izolácií točivých strojov. Je popísaný vznik a šírenie tepla v točivých strojoch. Teoretický model a realizácia modelu v programe ANSYS Workbench sú predložené. V závere sú prezentované výsledky zo simulácie pre oteplenie a diskusia.

Kľúčové slová: teplo, teplota, tepelné pole, elektrická izolácia, točivý stroj

Abstract. The paper deals with the distribution of temperature field in the winding and insulation of high voltage rotating machines. The heat generation in rotating machinery is explained. Theoretical model is described and realization in ANSYS Workbench is presented. Results from simulation and discussion are presented in conclusion.

Keywords: heat, temperature, thermal field, electrical insulation, rotating machine


Full Text: PDF