Analýza tepelného poľa magnetickej kvapaliny a transformátorového oleja

Michal Kosterec, Juraj Kurimský, Roman Cimbala

Abstract


Abstrakt. Článok sa zaoberá rozložením tepla v chladiacich médiách, bez použitia umelej cirkulácie chladiacej kvapaliny. Porovnané sú dve chladiace média a to transformátorový olej a magnetická kvapalina. Článok prezentuje tvorbu modelu a simulácie v Ansys Workbench a závere hodnotí výsledky získané zo simulácie.

Kľúčové slová: transformátorový olej, magnetická kvapalina, teplota, prúdenie, simulácia.

Abstract. This article deals with the distribution of heat in the cooling media, without the use of artificial circulation of the coolant. Two coolants, transformer oil and ferro-fluid, are compared. This paper presents creation of model and simulation in ANSYS Workbench and in the conclusion it evaluates results obtained from the simulation.


Full Text: PDF