Akustická detekcia čiastkových výbojov

Ján Tkáč, Juraj Kurimský, Bystrík Dolník

Abstract


Abstrakt. V príspevku sa zaoberáme analýzou akustického signálu získaného z experimentov realizovaných v nehomogénnom elektrickom poli.
Akustický signál sme analyzovali pomocou akustického snímača v počuteľnom pásme. Použitie merania výbojovej aktivity v akustickom pásme je
obmedzené na objekty v okolí ktorých sa vyskytuje nízka úroveň rušivých akustických signálov. Výhoda metódy spočíva v jednoduchosti
kvantitatívneho vyhodnotenia.
Abstract. In this paper we introduce results from the analysis of the acoustic signal obtained from experiments realized in non-homogeneous
electric field. We analysed acoustic signal from acoustic sensor in audible band from 1 kHz to 20 kHz. The acoustic signal transmitted from object is
unique for specific conditions. Exploitation of audible band for PD detection is difficult in outdoor bias level. The advantage of this method consists in
simple results evaluation. (Acoustic detection of partial discharges).

Full Text: PDF