Data mining – vybrané techniky dolovania dát

Bystrík Dolník

Abstract


Abstrakt. V príspevku sa pojednáva o vybraných technikách dolovania dát, ktoré môžu byť použité na analýzu, klasifikáciu a skúmanie
nameraných dát z experimentov na izolačných systémoch. V oblasti výskumu starnutia elektroizolačných systémov aplikovaním výpočtovej techniky
došlo k veľkému kumulovaniu záznamov z experimentov v databázach. Na vysvetlenie niektorých fyzikálnych javov, ktoré pôsobia v procese
starnutia je potrebná technika dolovania dát.

Abstract. In this article some techniques of data mining for analysis, classification and discovering of measured data from experiments on insulating
systems are discussed. In the research of insulating systems using of PC techniques very large cumulation of records from experiments in
databases originated. For interpretation of some physical phenomena during ageing process a data mining techniques are needed. (Contribution
for SES2006 Seminar – Data Mining – Overview of Data Mining Techniques).

Full Text: PDF