Diagnostika nn a vn zariadení v elektroenergetike z hľadiska teórie a praxe

Karol Marton

Abstract


V príspevku sú popísané elektrofyzikálne fenomény vplývajúce na vyhodnotenie výpovedeschopných veličín v diagnostike. Procesy
počas degradácie izolačného systému sú podané na základe modelovania týchto procesov. Technická diagnostika je analyzovaná z hľadiska
vedeckého poznania fenoménov, odohrávajúcich sa v kombinovanom prostredí elektrického a tepelného poľa, prípadne na rozhraní slabých a
silných (ionizujúcich) elektrických polí. Je urobený rozbor diagnostických metód deštruktívnych a nedeštruktívnych a popisuje sa eliminácia rušivých
signálov pri vyhodnotení výpovedeschopných veličín.

The contribution describes an electrophysical phenomena that impact on evaluation of the diagnostic parameters. The explanation of the
degradation processes is done from the process modeling point of view. The technical diagnostics is analyzed on the base of the scientific
phenomena knowledges which act in electrical and thermal fields environment eventually in interface of the low and high power electric fields. The
analysis of the destructive and non-destructive diagnostic methods is done and elimination of disturbances at evaluation process is described.
(The Diagnostics of the Low and High Voltage devices in Power Engineering – The Theory and The Practice).

Full Text: PDF