Modelovanie korónových výbojov

  • Iraida Kolcunová
  • Juraj Kurimsky Technical University of Košice
  • Ján Zbojovský

Abstract

Abstrakt. Korónové výboje vznikajú na ostrých vyčnievajúcich častiach elektródy nachádzajúcej sa v plynnom alebo kvapalnom prostredí. Sú to miesta so zníženou elektrickou pevnosťou, kde vplyvom vysokej intenzity elektrického poľa v izolačnom prostredí dochádza k ionizácii prostredia a k vzniku korónových výbojov. V článku sa zameriavame na modelovanie korónových výbojov využitím hrotových elektród s rôznym zakončením. Rozvoj výbojovej aktivity bol zaznamenávaný pomocou pristroja na meranie čiastkových výbojov MDP 600. Na získaných fázových rozloženiach boli skúmané tri oblasti rozvoja korónových výbojov v závislosti na napätí a tvaru ukončenia korunujúcej elektródy.
Abstract. Corona discharges occur on the sharp parts of an electrode located in a gaseous or liquid insulating material. These are places with reduced electrical strength where due to the high intensity of the electric field in the insulating system, corona discharges occur. In this article, we focus on the modelling of corona discharges using tip electrodes with different tip shapes. The development of discharge activity was recorded using a device for measuring partial discharges MDP 600. On the obtained phase distributions, three areas of development of corona discharges depending on the voltage and the shape of the end of the corona electrode were investigated.
Kľúčové slová: korónové výboje, hrotové elektródy, meranie čiastkových výbojov, fázové rozloženia
Keywords: corona discharges, tip electrode, measuring of partial discharges, phase resolved analysis

Published
2020-12-04
Section
Články - Articles