Analýza tepelného poľa vo vn cievkach točivých strojov

Michal Kosterec, Juraj Kurimsky

Abstract


Abstrakt. Príspevok sa zaoberá problematikou rozloženia teplotného poľa vo vn vinutí a izolácii točivých strojov. Je poukázané na vznik tepla v točivých strojoch. Je popísaný teoretický model a prezentovaná jeho realizácia v programe Ansys Workbench. V závere sú predložené výsledky zo simulácie oteplenia vybraného miesta a diskusia.

Kľúčové slová: teplota, teplo, izolácia, točivý stroj, teplotná trieda

Abstract. Paper deals with the issue of thermal field distribution in h.v. insulation of rotating machine. The heat generation is explained in the rotating machines. Theoretical model is referenced and model design is presented in Ansys Workbench. Results of selected simulating cases are presented and discussed.

Keywords: temperature, heat, electrical insulation, rotating machine, thermal class


Full Text: PDF