Analýza kolísania napájacieho napätia v sieti nízkeho napätia

Bystrík Dolník

Abstract


Abstrakt

Nepretržitá dodávka elektrickej energie je vo vyspelých štátoch už samozrejmosťou pričom veľký dôraz je v súčasnosti kladený na dodržanie jej kvality. Jedným zo sledovaných parametrov, ktorý musí dodávateľ elektrickej energie zabezpečiť, sú napäťové charakteristiky. Kolísanie napájacieho napätia môže mať výrazný vplyv na životnosť a prevádzku niektorých elektrických zariadení. V článku sú uvedené niektoré možnosti na opísanie charakteristiky odberného miesta z hľadiska napäťových charakteristík. Na vyjadrenie napäťových charakteristík sú aplikované nástroje matematickej štatistiky.

 

Abstract

Uninterrupted power supply is in the developed countries already a matter of course with great emphasis is today laid to meet its quality. One of the monitored parameters which must ensure the electricity supplier are the voltage characteristics. Supply voltage fluctuations may have a significant impact on the life and operation of certain electrical equipments. The article presents some possibilities to describe the characteristics of the point of delivery in terms of voltage characteristics. To reflect the voltage characteristics tools of mathematical statistics are applied. (Analysis of supply voltage fluctuation in low voltage networks).

 


Full Text: PDF