Meranie výbojovej činnosti v kombinovanej izolácii olej - papier

Martin Marci, Iraida Kolcunova, Juraj Kurimsky

AbstractAbstrakt. V súčasnosti sa stále viac dostáva do popredia problematika životného prostredia. Veľké firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou silových transformátorov vedú výskumy alternatív pre minerálne oleje, ktoré sú kvôli výborným elektroizolačným vlastnostiam, ľahkej dostupnosti a nízkej cene stále najatraktívnejšou voľbou. Najčastejšie sa v transformátoroch stretávame s izoláciou na báze olej – papier, pričom najväčšou mierou sa na izolačnom procese podieľa transformátorový olej. Možnou alternatívou dnes používaných olejov založených na ropnej báze sú organické oleje. Elektroizolačné vlastnosti organických olejov zatiaľ nie sú dostatočne preskúmané, preto sa táto práca zaoberá výskumom vzniku čiastkových výbojov v kombinovanej izolácii olej – papier s variáciou rôznych druhov olejov, vrátane organických, s cieľom náhrady minerálnych olejov rastlinnými.

Abstract. The environment problematic is getting into spotlight more and more presently. Enterprises, that handle the production of power transformers conduct research on mineral oil alternatives, that remain due to their great electro-insulant features, simple accessibility and their low price the most attractive choice. A possible alternative for the today used earth oil based oils are organic oils. This thesis is dealing with research of the formation of partial discharges in a combined insulation oil-paper with the variation of various types of oils, include organic ones, with the goal of supplementing the mineral oils, with plant oils.


Full Text: PDF