Analýza signálov získaných z merania akustickej emisie čiastkových výbojov

Jaroslav Petráš, Jaroslav Džmura, Jozef Balogh

Abstract


Abstrakt. Tento príspevok sa zaoberá analýzou aktivity čiastkových výbojov pri meraní ich akustickej emisie pomocou piezoelektrických snímačov. Popisuje metódu analýzy čiastkových výbojov pomocou Waveletovej transformácie. Táto metóda umožňuje analyzovať časovú distribúciu spektrálnych komponentov prítomných v impulze akustickej emisie čiastkového výboja.

Abstract. This paper deals with partial discharge activity analysis in the case of measuring their acoustic emission by piezoelectric sensors. A method for partial discharge activity analysis with the help of Wavelet transform is described. This method enables to analyze the time distribution of spectral components present in partial discharge acoustic emission signal. (Analysis of Signals Obtained from Partial Discharges Acoustic Emission Measurement).

Full Text: PDF