Porovnanie rôznych prístupov pri návrhu autonómnych hybridných systémov pre rodinné domy

Martin Vojtek, Michal Kolcun

Abstract


Tento príspevok sa zaoberá predovšetkým problematikou obnoviteľných zdrojov a efektivitou využitia nimi vyprodukovanej energie v off-grid hybridných systémoch s akumulačnými zariadeniami. Hlavná časť príspevku je venovaná porovnaniu dvoch prístupov pri návrhu rodinného domu v ostrovnej prevádzke, ktorý pracuje na základe obnoviteľných zdrojov energie, presnejšie slnečnej energie samostatne a v spolupráci s energiou vetra. Za týmto účelom bol vytvorený model hybridného systému v programe Matlab/Simulink. Systémy navrhnuté odlišnými prístupmi boli následne pomocou modelu simulované a výsledky porovnávané z hľadiska schopnosti pokryť zaťaženie počas simulovaného obdobia. Špecifické udalosti, ktoré nastávajú počas prevádzky takýchto systémov boli taktiež popísané, porovnané a vyhodnotené.


Full Text: PDF