Vplyv klimatických podmienok na dynamickú ampacitu vonkajších vedení

Main Article Content

Ľubomír Beňa
Michal Kolcun
Dušan Medveď
Marek Pavlík
Zsolt Čonka
Jozef Király

Abstract

Neustále narastajúci dopyt po elektrickej energii kladie zvýšené nároky jednak na inštalovaný výkon energetických zdrojov ako aj prenosové schopnosti elektrických sietí. Vzhľadom na skutočnosť, že zvyšovanie prenosových schopností elektrických sietí výstavbou nových vedení je časovo a finančne značne náročný proces, snahou prevádzkovateľov sietí je maximálne možné využitie prenosových kapacít existujúcich vedení. Jednou z možností tohto maximálneho využitia existujúcich kapacít je aplikácia výpočtu dynamickej ampacity vedení, kedy prevádzkovatelia elektrických sietí vedia stanoviť maximálnu zaťažiteľnosť vedení v závislosti od aktuálnych klimatických podmienok. V predloženej publikácii je uvedená metodika určenia dynamickej ampacity vonkajších vedení pri rôznych klimatických podmienkach s následnou aplikáciou tejto metodiky na konkrétny vodič využívaný pri realizácii vonkajších prenosových vedení.

Article Details

Section
Generation of Electricity, Transmission, Distribution and Consumption of Electricity