Modelovanie elektromagnetických polí pre účely vyhodnotenia účinnosti tienenia vybraného materiálu

Main Article Content

Jan Zbojovsky

Abstract

Príspevok pojednáva  o modelovaní rozloženia elektromagnetického poľa vo frekvenčnom rozsahu od 1,5 do 5 GHz. Je zameraný na prenikanie elektromagnetického poľa cez určité stavebné materiály použité ako tienenie, v tomto prípade cez „tehlu“ hrúbky 5 a 10 cm, pričom je vypočítaná účinnosť tienenia daného materiálu. Model je vytvorený vo výpočtovom programe Ansys HFSS.


The paper deals with the modeling of electromagnetic field distribution in the frequency range from 1.5 to 5 GHz. It is aimed at the penetration of the electromagnetic field through certain building materials used as shielding, in this case through a "brick" of thickness 5 and 10 cm, while the shielding efficiency of the given material is calculated. The model is created in the Ansys HFSS calculation program.

Article Details

Section
High Voltage Technique and Diagnostics in Electrical Power Engineering