Vplyv nabíjacích staníc na prevádzku NN sietí

Main Article Content

Samuel Bucko

Abstract

Vzhľadom na zvyšujúci sa trend obmedzovania skleníkových plynov, zníženia zásob fosílnych palív a zavádzania technológií s nulovou produkciou emisií tvoria elektrické vozidlá (EV) v osobnej doprave percentuálne zastúpenie, ktoré má z roka na rok rastúci charakter. Nakoľko elektrizačná sieť na úrovni distribučných sústav (DS) nebola pripravená na takýto trend je potrebné aby sa kládol významný dôraz na reguláciu nabíjacích procesov EV. Tento článok má za úlohu predstaviť niektoré z faktorov DS, ktoré môže zvyšujúci sa počet EV negatívne ovplyvniť. Z toho dôvodu je potrebné sa v budúcnosti sústrediť sa na reguláciu a riadenie nabíjania EV. V tomto príspevku je uvedených niekoľko možných spôsobov ako zvládnuť začlenenie EV do bežnej prevádzky DS.

Article Details

Section
Smart Grids and Electromobility