Striedavé preskokové napätie v biodegradovateľných olejoch s prímesou fulerénu

Main Article Content

Miloš Šárpataky
Juraj Kurimský
Michal Rajňák
Marek Adamčák

Abstract

Estery ako elektroizolačné kvapaliny používané najmä vo výkonových transformátoroch predstavujú možnú alternatívu k často používaným minerálnym olejom, najmä vďaka ekologickým (vyššia biodegradovateľnosť ako minerálne oleje) a bezpečnostným (vyšší bod vznietenia ako minerálne oleje) aspektom. V tejto štúdii uvádzame experimentálne porovnanie striedavého preskokového napätia v prírodných aj syntetických nanokvapalinách na báze esterov s rôznymi koncentráciami nanočastíc fulerénu (C60). Meranie preskokového napätia sa uskutočnilo s rýchlosťou nárastu striedavého napätia 2,5 kV/s a vzdialenosťou elektród 1 mm. Výsledky ukázali zlepšenie striedavého preskokového napätia iba v jednom prípade nanokvapaliny a to v kombinácii syntetického estera a nanočastíc fulerénu v koncentrácii 0,01%w/v, kde priemerná hodnota ŪP dosiahla hodnoty o 8,01% vyššie ako v čistom izolačnom oleji. Zvyšné koncentrácie nanokvapalín vykazovali zníženie ŪP od 9% pri kombinácii prírodného estera s nanočasticami fulerénu s koncentráciou 0,01%w/v do 41,3% pri syntetickom estery s koncentráciou nanočastíc 0,02%w/v. Maximálna nameraná hodnota striedavého preskokového napätia 43 kV bola nameraná v čistom prírodnom esteri MIDEL eN 1204 a naopak minimálna nameraná hodnota 14,9 kV bola nameraná na vzorke s koncentráciou nanočastíc 0,03%w/v v syntetickom esteri MIDEL 7131.

Article Details

Section
High Voltage Technique and Diagnostics in Electrical Power Engineering